Normativa:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Ordenança reguladora de la taxa per entrada i eixida de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per aparcament exclusiu.

- Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de via pública amb materials de construcció, tanques, quioscos i altres.
 
Requisits:

Abonar la corresponent taxa d'ocupació de via publica.

* No s'autoritzaràn les ocupacions de via pública sol·licitades amb un termini inferior a 48 hores.

Documentació:

- Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de via pública

Finalització del procediment:

- Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

- Contra la resolució podrà reclamar-se en via econòmico-administratiu, previ el recurs de reposició.