Des de les oficines del Servei Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya situades a la Pl. País Valencià (Tel. 961 594 460) s'ofereix un complet treball d'assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb l'habitatge: Comunitats, ajudes, lloguer, instal·lació d'ascensors...
Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 08.30 a 15.00h
Pots demanar cita prèvia ací.
Tl. 961594460
jmchamorro@picanya.org

  

PROGRAMES:

 

AJUDES PER LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES 


AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES


____________


Ajudes per l'obtenció de l'informe d'avaluació d'edificis
Assessorament i informació a l'oficina municipal d'habitatge

Els edificis també es deterioren, com els cotxes. Realitzar l'Informe d'Avaluació d'Edificis d'Habitatges (IEEV.CV) permet anticipar-se als possibles problemes i millorar-ne les prestacions. Conservar adequadament els edificis, permet allargar la vida dels immobles. En eixe sentit l'Ajuntament de Picanya ha obert una convocatòria d'ajudes per a la tramitació d'estos informes.

Què és l'IEEV.CV?
És un document tècnic que avalua l'estat de conservació d'un edifici, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica.
Tot edifici d'habitatges de més de 50 anys ha de fer l'IEEV.CV i renovar-lo cada 10 anys.
A més, l'ha de tindre si vols demanar una ajuda pública per a rehabilitar-lo.


Qui fa l'IEEV.CV?
La comunitat de persones propietàries o persones propietàries úniques han d'encarregar la redacció del IEEV.CV a professionals de l'arquitectura, de l'arquitectura tècnica, aparelladors i aparelladores, o de l'enginyeria de l'edificació.

Informació i assessorament Oficina Municipal d'Habitatge.

TRAMITACIÓ ON-LINE: Sede Electrónica - AJUNTAMENT DE PICANYA (sedipualba.es)

 

 CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ D'AJUDES A la INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

L'Ajuntament de Picanya, dins de la seua estratègia per al foment de les mesures per a possibilitar l'accés i gaudi de l'habitatge així com en el marc de les competències establides en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que en el seu article 25.2 assenyala la conservació i rehabilitació d'edificis, considera adequat articular ajudes per a diferents actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques. En aquest context, s'atorga la present subvenció per a afavorir el gaudi d'un habitatge digne i adequat en condicions d'una correcta accessibilitat.

PRIMERA. OBJECTE.
La convocatòria té per objecte articular ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en els edificis de la població de Picanya.
Es pretén la modernització del parc edificat en tota la població, millorant la funcionalitat de les edificacions més antigues i millorant l'accessibilitat d'aquestes
.
Garantir l'accessibilitat en les edificacions, tant per a persones amb mobilitat reduïda, com per a persones majors, millorant, en eliminar barreres
arquitectòniques, el desenvolupament personal de totes elles.
Ajustar les edificacions ja existents a la normativa vigent, HD-91 i Eliminació de Barreres Arquitectòniques.
El finançament de les ajudes regulades en les presents bases es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1523 780 del pressupost de l'Ajuntament de Picanya per a l'any
2022, per import màxim de 40.000 euros, no obstant això, en el cas d'existir més demanda de subvenció la partida es podrà modificar a l'alça.

SEGONA. REQUISITS DELS EDIFICIS I ACTUACIONS.
1. Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes compliran els
següents requisits:
a. Tractar-se d'edificis de tipologia residencial col·lectiva, excloent-se per tant els habitatges unifamiliars, que es troben en el municipi de Picanya.
b. Estar finalitzats abans de 1981.
c. Que almenys el 70% de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial d'habitatge.
d. Que almenys el 70% dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris.

2. Excepcionalment, s'admetran en aquest programa d'edificis, que sense complir les condicions anteriors es troben habitats per un percentatge no inferior al 50% de persones majors de 65 anys o incloguen alguna persona amb discapacitat severa.
3. Seran objecte d'aquesta subvenció l'eliminació de barreres arquitectòniques, comprenent, des de l'entrada al pati fins a l'habitatge de les persones.

TERCERA. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES.
Es consideraran actuacions subvencionables en matèria d'accessibilitat (eliminació de barreres arquitectòniques) les que adeqüen els edificis i els accessos als habitatges, a la normativa vigent. En particular:
a. La instal·lació d'ascensors, salvaescaleras, o altres dispositius d'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, fins i tot baixar l'ascensor a “cota zero”.
b. La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com ara senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors.
Totes les actuacions subvencionables anteriors, podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost total de les obres, honoraris dels professionals intervinents, costos de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats
necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. No s'inclouran impostos, taxes o tributs.

QUARTA. CONDICIONS PARTICULARS DE LES ACTUACIONS OBJECTE DE LES AJUDES.
1. Per a l'obtenció de les ajudes es requereix:
a. L'edifici ha de comptar amb el corresponent informe d'Avaluació de l'Edifici, amb el contingut determinat sobre aquest tema per la Conselleria corresponent, emplenat i subscrit per la persona tècnica competent.
b. Les actuacions han de comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris.
Han de sumar com a mínim, huit habitatges, o excepcionalment menys quan en l'immoble habiten persones amb mobilitat reduïda i/o majors de 65 anys.
c. S'haurà d'aportar Projecte o Memòria de l'actuació a realitzar, en la qual s'haurà de justificar, en una memòria subscrita per tècnic o tècnica competent, l'adequació de l'actuació al codi tècnic de l'edificació.
2. El termini per a executar les obres subvencionables no podrà excedir de 18 mesos, comptats des de la data que figura en el certificat d'inici de les obres d'instal·lació de l'ascensor, excepte justificació, no podent excedir el certificat d'inici de 4 mesos des de la data de concessió de la subvenció. Si per causes alienes al beneficiari o promotor de l'actuació, es demorara la finalització de l'obra, es podrà incrementar aquest termini en 6 mesos.
3.- Vist el període de crisi que ha suposat que durant un llarg període de temps se suspenguera la concessió d'aquestes ajudes per part d'aquesta corporació, s'entendran susceptibles d'obtindre les subvencions previstes en aquestes bases aquelles actuacions que s'hagen realitzat en el municipi durant el període de temps des de l'última vegada que es van aprovar, en matèria d'ascensors, per part d'aquesta corporació, sempre que s'acredite el compliment de requisits establits en les presents bases, a excepció del termini d'inici de les obres.

CINQUENA. PERSONES BENEFICIÀRIES.
1. Podran ser beneficiàries de les ajudes d'aquesta ordre, les comunitats de propietaris radicades en el municipi de Picanya.
2. Els beneficiaris destinaran l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les corresponents actuacions.

SEXTA. TIPUS I CUANTIA DE LES AJUDES.
La quantia de les ajudes serà del 20% del cost subvencionable de l'actuació, amb el límit que a continuació s'estableix per a cada actuació:
a. Instal·lació de l'ascensor, amb el límit màxim de 9.000 €.
b. Instal·lació de salva escales 3000 €.
c. Baixar l'ascensor a cota zero 3.000 €.
d. Instal·lació d'ascensor amb afecció en elements de tipus estructural, 25.000 €.
En aquesta mena d'intervenció s'inclouran les instal·lacions d'ascensor que, una
vegada realitzat l'estudi tècnic pertinent, es requerisca la modificació total de la llosa de les escales i/o dels forjats superiors.

SETENA. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ.
La sol·licitud es formalitzarà mitjançant instància de l'Ajuntament de Picanya, adjuntant-se la següent documentació:
a. Document nacional d'identitat de la persona sol·licitant, o document equivalent (NIE) en cas de ser de nacionalitat estrangera. Aquesta persona ha de ser el representant legal de la Comunitat.
b. Acreditació de la representació que ostenta, mitjançant fotocòpia de l'acta on se li atorga la representació.
c. CIF de la Comunitat de Propietaris.
d. Concessió de la llicència d'obres o presentació de declaració responsable davant l'Ajuntament de Picanya.
e. Acord de la Comunitat de Veïns on se sol·licita la concessió de la subvenció.
f. Declaració responsable on es declare la no concurrència de subvencions per al mateix objecte i en l'import concurrent.
g. Fitxa de manteniment de tercers amb indicació del número de compte on efectuar l'ingrés.
h. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

HUITENA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ.
Podran presentar-se sol·licituds des de l'endemà a la publicació d'aquesta ordre en
la Base de dades Nacional de Subvencions i fins al 30 de novembre de 2022. La
presentació de les sol·licituds es realitzarà mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte
, en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Picanya (Seu Electrònica - AJUNTAMENT DE PICANYA).

NOVENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, es tindrà en compte la data d'entrada
de la sol·licitud.

DESENA. TRAMITACIÓ, RESOLUCIÓ I ABONAMENT DE LES AJUDES.
La tramitació dels expedients correspondrà a l'Oficina d'habitatge de l'Ajuntament
de Picanya.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que posarà fi al procediment
serà de 3 mesos, comptats a partir de la data de formalització de petició de la
subvenció.
Per a l'abonament de la subvenció a la persona beneficiària s'haurà d'aportar:
- Fotocòpia compulsada de les factures acreditatives de la despesa o inversió
realitzada.
- Certificat acreditatiu de la completa execució de la instal·lació signat per l'empresa
instal·ladora i el propietari de l'immoble o president de la comunitat o, si escau
, certificat de final d'obra signa pel facultatiu competent.
La realització de l'abonament de la subvenció serà en el termini màxim de 4 mesos des que
es comprova la documentació aportada.

ONZENA. CONTROL I REVOCACIÓ DE LES SUBVENCIONS.
L'ajuntament podrà comprovar pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions, donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades. No obstant l'anterior, si l'incompliment es produeix per causes alienes als beneficiaris i/o promotors, en la realització de l'obra, o en la justificació d'aquesta, es procedirà al pagament del 50% de la subvenció si l'excés en el termini ha sigut inferior a 3 mesos.

Disposicions finals
Primera. Normativa aplicable.
En tot el no previst en aquesta ordre, serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament i una altra normativa de preceptiva
i necessària aplicació.
Contra el present acord que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant Sala Contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, explicats des de l'endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el vigent tenor dels articles 116 i 177 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, modificada per Llei 4/99 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa, i sense perjudici que es puga exercitar qualsevol un altre recurs que s'estime procedent.

 

 

 


 


 

bnr_assessorment_clausuales_sol

Al desembre de 2016 una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obligava als bancs a retornar els diners cobrats de forma irregular per mitjà d'una clàusula, les anomenades “clàusules sòl” que impedeixen que els i les clientes es puguen beneficiar de les baixades dels tipus d'interès. 

Assessorament gratuït

Tot i atenent a esta situació l'Ajuntament de Picanya ha decidit prestar assessorament legal gratuït a aquells veïns i veïnes que consideren que poden estar en condicions de reclamar la devolució dels diners cobrats de més.  Este assessorament s'ofereix des del Servei Municipal d'Habitatge, i permet conèixer, en primer lloc, si es té dret a reclamar i, en última instància, com realitzar aquesta reclamació.


 


 

 

bnr_servicio_asesoramiento_desahucios

El Ayuntamiento de Picanya asesora a las personas afectadas por desahucios hipotecarios

El servicio de vivienda municipal ofrece asesoramiento legal gratuito

El Ayuntamiento de Picanya ha decidido ofrecer asesoramiento legal gratuito a aquellas personas que, en nuestro municipio se vean afectadas por procesos de desahucios por no poder pagar las hipotecas correspondientes.

De esta manera el Ayuntamiento se sitúa junto a las personas que, de forma más directa, están padeciendo el estallido de la burbuja inmobiliaria combinada con la actual crisis económica y las práxis no especialmente éticas de determinadas entidades financieras. El objetivo de la medida es garantizar el acceso a los recursos legales necesarios a personas, que, de otra manera se encuentran en una gravísima situación de desamparo frente al enorme poder legal de la banca.

Este asesoramiento y seguimiento del proceso se ofrecerá desde el departamento de vivienda del Ayuntamiento situado en las oficinas de Plaza España, 2 y que atiende al público en horario de 9.00 a 11.00h y a través del teléfono 961 594 460.

Acudir cuanto antes

En ese sentido desde el servicio de vivienda del Ayuntamiento de Picanya se recomienda que las personas afectadas por este tipo de procesos acudan a solicitar su asesoramiento en cuanto se produzca el primer impago de una cuota hipotecario con el objetivo de abordar cuanto antes la situación y evitar que el proceso avance sin seguimiento llegando a puntos donde una solución positiva para las personas afectadas ya sea inviable.