Urbanisme
UR.189 Llicència d'intervenció - @
UR.202 Llicència obra menor en via pública - @
UR.102 Declaració Responsable Segona Ocupació - @
UR.203 Llicència obra menor i ús en Sòl No Urbanitzable - @
UR.013 Declaració Responsable de No Activitat Certificat certificado subministres suministros alta - @
Certificat de Càrregues Urbanístiques (UR.015) Alçament Cárregues Urbanistiques cargas alzamiento urbanisticas certificat certificado Instància model @
Certificats de Condicions Urbanístiques (UR.014) Instància model @
UR.011 Informe Urbanístic Municipal Certificat certificats urbanistic urbanistics certificados urbanísticos condicions condiciones cargas càrregues - @
Comunicació Previa per a la Transmissió/Subrogació d'Obres i/o Activitats (UR.149) Instància model -
Declaració Responsable d'Activitats Subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (UR.100) Instància model -
Declaració Responsable de Primera Ocupació (UR.006) declaración declaració primera ocupación primera ocupació responsable Instància model @
UR.098 Declaració Responsable Obra - @
Declaració Responsable per a l'Implantació d'Activitats (UR.099) Activitat Declaració Responsable Actividad Declaración Licencia Llicència Instància model -
UR.008 Informe Adequació habitatge - @
Llicència d'activitat (Ambiental) (UR.104) Instància model @
Llicència Obra major (UR.003) Instància model @
Llicència de Segona Ocupació (UR.007) Instància model -
Llicència de Parcel·lació / Segregació (UR.009) Llicència licencia segregació segregación partición repartición partició repartició parcelació parcelación Instància model @