L'informe urbanístic de compatibilitat acredita la qualificació urbanística d'una finca, l'afectació de béns o drets de titularitat municipal per part de la mateixa, la compatibilitat de l'activitat i de l'establiment on es vol exercir amb el règim d'ús i edificació establit en la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics exigibles a l'activitat.
Normativa:

- Llei 6/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat Valenciana, de Prevencio, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.

- Decret 127/2006 de 15 de setembre del Consell pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006 de 5 de maig de la Generalitat de Prevenció de la Contaminació de Qualitat Ambiental.

Documentació:

  • Justificant de pagament de les taxes corresponents.
  • Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada
  • Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.
  • Necessitat ús i aprofitament del sòl.
  • Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials. (ART. 52)