Aquest certificat expressa quin és el règim urbanístic aplicable a la finca o finques en el moment de la seua sol·licitud, indicant els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d'ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s'ha acordat la suspensió de les llicències. La classificació i la qualificació del sòl, amb aplicació dels paràmetres aplicables pel que fa a l'ús del sòl, les condicions d'edificació i l'aprofitament del subsòl, així com altres determinacions urbanístiques significatives que condicionen l'aprofitament i l'ús del terreny. L'informe de legalitat i antiguitat d'una finca expressa si la finca edificada va anar d'acord a una llicència atorgada, si compleix els paràmetres urbanístics aplicables a la normativa legal d'aplicació i l'antiguitat de la mateixa d'acord amb les dades disponibles en els arxius municipals.

Normativa:

-    PGOU municipal (5-11-98)


Cost:

Taxa per expedició de certificats urbanístics (35 €)

Documentació:

-    Instància de sol·licitud

-    Justificant de pagament de la taxa corresponent

 

Finalització del procediment:

Expedició del certificat de condicions urbanístiques.