D’acord amb l’article 3.25 del PGOU de Picanya, haurà d’aportar la següent documentació:

a) Instància de sol•licitud, amb descripción de la proposta.

b) Justificant de pagament de les taxes corresponents a l'expedició del certificat de segregació (35 €).

c) Copia de l’escriptura o nota simple del Registre de la Propietat, amb la descripció i superfícies de les parcel•les inicials aportades.

d) Plànol d’estat actual a escala 1/200, com a mínim, on s’assenyalen les finques originàries registrals representades en el parcel•lari oficial.

e) Plànols d’estat de segregació que es proposa, a escala 1/200, com a mínim, i a ser possible amb mides acotades, en els que apareguen perfectament identificades cada una de les parcel•les resultants i puga comprovar-se que no queden parcel•les no edificables ni incomplint la normativa urbanística, segons el PGOU.