En compliment del que estableix l'article 30 de la Llei 11/2007 d'Administració electrònica, en el punt 5, les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tenen la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguen la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permeta contrastar la seva autenticitat mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'Administració Pública, òrgan o entitat emissora.

Verificació de documents

Per verificar una còpia emesa per l'Ajuntament de Picanya, podeu introduir el codi imprès en la part superior esquerra en el corresponent tràmit en línia.