Normativa:

Requisits:
 • Ser major d'edat
 • Tobar-se empadronat/ada a Picanya
Documentació:
 • Sol·licitud model (TD14.024)
 • 1 fotografia actualitzada tamany carnet del propietari de l'animal (TD18.004)
 • Cartilla sanitària de l’animal (TD18.081)
 • Certificat d'inscripció al RIVIA
 • Certificat d’aptitut psicotècnica (TD18.028)
 • Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 120.000 € (TD18.078)
 • Justificant del pagament de la corresponent taxa per a l’expedició de la llicència (50 €) (TD18.006)
 
Finalització del procediment: 
 • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

 • Contra la resolució podrà reclamar-se en via contenciós administratiu, previ el recurs de reposició.