L'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, dels contractes del sector públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions de contractes de valor estimat superior a 50.000 €.

Els interessats a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant la informació contractual, segons procediments, ja siguin els subjectes a les instruccions aprovades, o ja siguin contractes subjecte a una regulació harmonitzada.

Per a participar en qualsevol procés de contractació es pot realitzar mitjançant el següent tràmit.

Es
subjecten a les instruccions aprovades els contractes el valor estimat no superi els imports de 5.150.000 € si ??es tracta de contractes d'obres i 206.000 si es tracta de la resta de contractes. Si els valors estimats són superiors, el contracte és subjecte a regulació harmonitzada, d'acord amb l'article 13 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.

Accés al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Picanya