Normativa:
Requisits:

Que s'haja produït: herència, donació, compravenda, subhasta pública, expropiació forçosa, etc.

Documentació:
  • Declaració de la transmissió a efectes del pagament de l'Impost. (TD18.189)
  • Còpia simple o fotocòpia de l'escriptura de transmissió. (Es facilitarà en la Notaria). (TD18.027)
  • Fotocòpia del Número d'Identificació (N.I.E.) o Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.), en el cas que no conste en l'escriptura. (TD18.021)

Termini de presentació:

La declaració es presentarà:
  1. Quan es tracte d'actes Inter-vius el termini serà de trenta dies hàbils des de la data de l'atorgament de l'escriptura o document públic.
  2. Quan es tracte d'una defunció, sis mesos a partir de la data de la defunció del causant, prorrogables a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Finalització del procediment:

Per resolució de l'Alcaldia, esta resolució no posa fi a la via administrativa.

Recursos contra la resolució:

Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu.