GI.046 Sol·licitud alta/baixa/modificació entrada i eixida de vehicles (Gual)
Normativa:
  • Ordenança reguladora de la taxa per entrada i eixida de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per aparcament exclusiu [Accedir a Ordenança]
  • RD. Leg. 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals [Accedir a text]
Requisits:
  • Ser titular o inquilí de l'immoble on es sol·licita l'alta del gual.
Documentació:
  • Sol·licitud alta / baixa o modificació de gual [TD14.134] o [Sol·lcitud en línia]
  • Fotografía amb geolocalització
  • Justificant de pagament de la taxa corresponent
  • Número d'Identificació (N.I.E.) o Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.) [TD18.021]
Finalització del procediment:
  • Per resolució de l'Alcaldia, esta resolució no posa fi a la via administrativa.
Recursos contra la resolució:
  • Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu.