Normativa: 
  • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. (ROF). Article 236 - [Accedir al text]

Documentació:

  • Instància sol·licitud (TD14.288) [Descarregar] ó [Accés a tràmit en línia]
  • Document que acredite que està inscrita en el Registre General d'Associacions i en altres Registres públics. (TD18.106)
  • Estatuts de l'Associació (on ha de constar el domicili social) (TD18.113)
  • Pressupost de l'any en curs (TD18.235)
  • Òrgan de govern: document amb el nom de les persones que ocupen els càrrecs directius (TD18.110)
  • Programa d'activitats de l'any en curs (TD18.112)
  • Certificació (document signat pel secretari i/o president) del número de socis veïns de Picanya (TD18.109)