08 de gener de 2015
Celebració de noces civils a l'Ajuntament de Picanya (GV.110)
Descripció:
 
La celebració de noces civils en saló de Plens de l'Ajuntament de Picanya o en altres llocs del terme municipal proposats pels nuvis, sempre que reunixquen els requisits exigits per la normativa per a la celebració d'aquests actes.

Qui el pot sol·licitar?

Les persones que desitgen contraure matrimoni civil davant l'autoritat municipal.

Requisits
 1. Iniciar l'expedient en el Registre Civil on estiguen empadronats els integrants de la parella. 
 2. Sol.licitar data per a la celebració a l´Ajuntament tot i presentant el justificant indicat al punt 1.
 3. Documentació a aportar:
 • Fotocòpia del D.N.I. dels integrants de la parella i de dos testimonis (majors d'edat).
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa:
  • Taxa per prestació del servei de celebració de noces civils:
   • Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la cerimònia. Abonar en el Departament DIGA’M la següent quantitat: 
    • 100 euros si és realitza al Saló de sessions de l’Ajuntament
    • 200 euros quant es realitza en altre indret
   • També poden realitzar una transferència bancària al Número de compte: ES813118/2025/67/2732000012, titular: Ajuntament de Picanya. (caldrà que envien un mail amb el justificant del pagament a ajuntament@picanya.org).
Els documents es presentaran en:
Secretària Alcaldia de l'Ajuntament de Picanya
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15 hores
 
Informació complementària:

 Documents a presentar en el Jutjat de pau o Registre civil per a obtenir l'autorització judicial de matrimoni:
 • Certificat literal de naixement (expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement), expedit amb una antelació no superior a tres mesos.
 • Certificat d'empadronament del municipi en el qual haja residit els últims dos anys o, en cas d'haver residit en més d'un municipi, certificat d'empadronament històric dels dos últims anys.
 • DNI de cada sol·licitant i fotocòpia d'estos documents.
 • Si algun d'ells és divorciat/a, aportarà el certificat literal del seu anterior matrimoni, amb nota marginal de divorci.
 • Si algun d'ells és vidu/a, aportarà certificat en extracte del seu anterior matrimoni, i el de defunció del seu cònjuge.
 • De ser estranger algun dels cònjuges, aportarà:
  • Certificat de naixement literal (original) expedit pel Registre Civil del seu lloc de naixement, degudament legalitzat per les autoritats competents representatives d'este país (Consolat o Ambaixada) i a continuació segellat pel Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació a Madrid, o amb la postil·la de l'Haja de 1961. 
  • Aquests documents hauran de ser de fa poc, i si no és internacional o no està en castellà o valencià, haurà d'acompanyar-se de la seua traducció, bé per organisme diplomàtic, consular o un intèrpret jurat.
  • Passaport en vigor, i una fotocòpia del mateix.
 
Més informació:
 • La cerimònia pot ser en valencià o en castellà.
 • La cerimònia inclou música (3 moments: entrada, poesies i eixida) i lectura de poesies. Els contraents poden aportar la música i els textos que ells trien.
 • Els contraents poden adornar al seu càrrec la sala on es realitza la cerimònia.
 • Els contraents i els testimonis acudiran a la cerimònia amb el seu document d’identificació personal (DNI, passaport....).