La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, d'acord amb el previst en la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació, així com el segon i següents actes d'ocupació d'habitatges.

Requisits
La llicència municipal d'ocupació és l'acte que reconeix i empara l'aptitud per a l'ús de les edificacions (de nova planta), ja siga en la seua totalitat o en alguna de les seues parts susceptibles d'ús individualitzat. Té com a objecte comprovar l'adequació de l'obra executada al projecte per al que va ser concedida la llicència municipal d'edificació. Serà procedent aquest tràmit, als següent casos:
 • Habitatge lliure.
 • Que s’estiga al corrent en la Llicència d'obres (pagaments, revisió final d’obra per part de l’Oficina Tècnica municipal, possibles infraccions urbanístiques, reposicions de danys...)
 • Alta IBI Urbana
No serà procedent aquest tràmit en el cas de ser habitatge de V.P.O. o algun tipus de Protecció Pública.

Documentació
Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:
 • Document de declaració responsable, en línia a la seu electrònica o de manera presencial al departament Picanya Diga'm. (TD14.071) 
 • Justificant d’haver liquidat la taxa corresponent de la llicència municipal d’ocupació. (TD18.006) 
 • Certificat final d’obra expedit per facultatiu competent en què s'acredite que l'edifici s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina. (TD18.072)
 • Documentació acreditativa de la propietat u ocupació de l’habitatge, escriptura de propietat, contracte de compravenda o d’arrendament. (TD18.027) 
 • Certificat d'aïllament acústic, d’acord amb l’art. 34 de la Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la contaminació acústica. (TD18.074)
 • Declaració d'alteració de béns de naturalesa urbana (Mod.900D) Seu electrònica cadastre
 • Llibre de l'edifici (TD18.070) 
 • Certificat emès pel Tècnic director de les obres sobre la tipologia i la destinació final de les quantitats finalment produïdes de residus separats per tipologia (TD18.039)
 • Acta de recepció de l'obra (TD18.077)
 • Certificat d'Iberdrola, relatiu a les instal·lacions i connexió a la xarxa general que dote a la parcel·la de la condició de solar (Butlletí elèctric). (TD18.079)
 • Certificat de l'Empresa Aigües de l'Horta S.A., relatiu a les instal·lacions del cicle intern de l'aigua i connexió a la xarxa general de clavegueram que doten la parcel·la de la condició de solar. (TD18.080)
 • Projecte final d'obra, en cas d’haver modificacions respecte a l’inicial aprovat a la llicència, o bé, incloure una declaració del tècnic sobre la conformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat per la llicència d'obres corresponent. S'admetrà la presentació del projecte en suport informàtic, el pla haurà de ser un arxiu en Format PDF, i el visat electrònic del Col·legi d'Arquitectes. (TD18.085)

En el cas de que el sol·licitant siga una societat: 
 • Poders del representant
 • Escriptura de constitució
 • CIF.
En cas d’existir al projecte, instal·lació de telecomunicacions:
 • Butlletí d'instal·lació de telecomunicacions (Disposició Addicional 2a punt 1, de l'Orde ITC/1077/2006, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç).
 • Certificació de l'empresa instal·ladora del sistema de depuració individual, inclòs el depòsit d'emmagatzemament d'aigües residuals, estanc totalment impermeable i durador
 • Certificat d'eficiència energètica.
 • Document de Registre del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat.
En el cas de que hi haguera garatges de més de 5 places d’aparcament:
 • Certificat tècnic fi d'instal·lacions 
 • Llicència de l’activitat de garatge.