Declaració Responsable Llicència Municipal Segona Ocupació (UR.102)
Requisits:

Mitjançant la Declaració Responsable, l'interessat comunica a l'Ajuntament que la vivenda existent compleix amb la normativa d'aplicació en funció de l'ús i característiques de l'edifici.
Aquesta Declaració serà procedent als supòsits següents: (article 33 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, LOFCE):

 • Transcorreguts deu anys des de l'obtenció de la primera llicència d'ocupació serà necessària la renovació de la mateixa en els supòsits següents: 
  • En els casos d'edificacions existents, ja siga en la seua totalitat o en alguna de les seues parts susceptibles d'ús individualitzat, que no disposaren amb anterioritat de la llicència municipal d'ocupació, sempre serà necessària l'obtenció de la mateixa en els supòsits assenyalats en els apartats a i b de l'apartat anterior. 
  • Sempre que s'executen obres de les compreses en els apartats b i c de l'article 2.2 d'Aquesta Llei o es produïsca una alteració de l'ús de l'edificació, serà preceptiva l'obtenció de la llicència d'ocupació, amb independència del temps transcorregut des de l'obtenció de l'anterior si és el cas.
  Aquesta Declaració NO serà procedent als casos següents:  • En els casos de vivendes il·legals (acabades a partir del 21 de gener de 1990), sense la preceptiva llicència urbanística municipal en SÒL URBÀ - NO URBANITZAT o URBANITZABLE - NO PROGRAMAT, l'expedient de legalització dels quals no és possible resoldre-ho favorablement, per ser incompatibles amb els instruments de planejament i d'ordenació urbanística vigents (el sòl amb classificació segons el PGOU, el sòl urbà no urbanitzat, nuclis de població, etc).
  • En els casos de vivendes il·legals en SÒL RURAL (SNU) respecte de les quals no cap la seua legalització encara que, la infracció comesa ja haguera prescrit.
  Documentació que cal aportar:

  Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:


  • Fotocòpia D.N.I. del sol·licitant
  • Autorització per a consulta de dades d'intermediació.
  • Fotocòpia de l’últim rebut de llum o fotocòpia butlletí d’instal·lació elèctrica
  • Fotocòpia documentació acreditativa de la propietat u ocupació de l’habitatge, escriptura de propietat, contracte de compravenda o d’arrendament.
  • Certificat tècnic, emès per tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte tècnic), donat d'alta en el corresponent Col·legi Professional, sobre el compliment de l'estabilitat estructural aparent (excepte vicis ocults), i de les normes d'habitabilitat i disseny vigents per a la vivenda existent, en el que consten la referència cadastral i la superfície construïda i útil de la mateixa.
  • Justificant de pagament de la taxa municipal
  En cas de constar amb el document del Llibre de l’edifici:
  • Còpia del Llibre de l'Edifici
  Normativa:
  • LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana [2014/7303]
  • DECRET 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. [2006/6112]
  • DECRET 120/2006, d'11 d'agost, de 2006, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana. [2006/9858] 
  • Llei 3/2004, de 30 de juny, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació (LOFCE)
  • DECRET 132/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació. [2006/11260] 
   DECRET 55/2009, de 17 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el certificat final d'obra. [2009/4229] 
  • ORDRE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'estableixen les condicions per a atorgar el perfil de qualitat específic a l'efecte de l'obtenció d'ajudes per a millora de la qualitat als habitatges de nova construcció amb protecció pública. [2009/9336]
  • DECRET 151/2009, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual s’aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d’habitatge i allotjament. DC-09.
  • DECRET 25/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el llibre de l'edifici per als edificis d'habitatge. [2011/3304] 
  • LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat [2011/13102]
  • ORDRE de 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell. [2009/14535]
  • DECRET 184/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis de vivenda i allotjament. [2013/11694]  
  • PGOU de Picanya
  • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici d'expedició de llicències urbanístiques
  Finalització del Procediment:

  Si la DOCUMENTACIÓ presentada està COMPLETA, l’interessat estarà habilitat la continuació del dret i/o l’activitat, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits que l’habiliten per a l’exercici del dret.

  Si la DOCUMENTACIÓ presentada NO esta COMPLETA, la Declaració Responsable NO SURTIRÀ EFECTES i es procedirà a l’arxiu de les actuacions en el termini de 10 dies.