Comunicació Previa per a la Transmissió/Subrogació d'Obres i/o Activitats (UR.149)
Requisits:

Mitjançant la Comunicació Prèvia, els interessats comuniquen a l’Ajuntament el següent: 
  • La transmissió, cessió  o canvi de la titularitat d’un expedient d’obres i/o d’una activitat. 
  • La subrogació, cessió o canvi de sol·licitant en expedient en tràmit, tant d’obra com d’activitat. 
Documentació que cal aportar:
Amb caràcter general, per a totes les sollicituds:
  1. Instància segons model de l’Ordenança municipal, amb document subscrit pels interessats de la transmissió i/o subrogació, on aquestos manifesten, baix les seues responsabilitats, que continuen complint amb els requisits establerts a la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa i aporta la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el termini inherent al reconeixement. 
  2. Document d'Autorització per a obtenció de dades d'intermediació.
  3. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat del nou i l'anterior titular
  4. En el cas de persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa i dels poders conferits als seus representants.
  5. Justificant del pagament de la taxa municipal d’obertura
  6. Certificat segons model adjunt, en el que s’especifiquen la conformitat a les mateixes condicions de la Llicencia que les empara, així com l’eficàcia de les mesures correctores, i en el seu cas, descriure les variacions realitzades respecte a la Memòria i Plànols aportats en el seu dia, ampliant la documentació.
Normativa:
  • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana
Finalització del Procediment:

Si la DOCUMENTACIÓ presentada està COMPLETA, l’interessat estarà habilitat per a continuar amb l’activitat o al seu cas, les obres, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits que l’habiliten per a l’exercici del dret i de l’adequació de l’executa’t al contingut de la declaració.

Si la DOCUMENTACIÓ presentada NO esta COMPLETA, la comunicació prèvia NO SURTIRÀ EFECTES i es procedirà a l’arxiu de les actuacions en el termini de 10 dies.

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, de qualsevol manifestació o document que s’acompanya o incorpora a la comunicació, o la no presentació davant l’Ajuntament d’aquesta, determinarà l’impossibilitat de la transmissió i/o subrogació de les obres i/o activitat, o de realitzar els actes corresponents des del moment en que es tinga constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats a que haguera lloc.