Llicència Obra Menor en via pública o Sòl no Urbanitzable / Rústic (UR.002)
Normativa:

- PGOU, homologat i revisat en data 05/11/1998 ( publicat al BOP de data 19/04/1999).

- Resta normativa aplicable: estatat I de la comunitat valenciana en relació a acústica, sòl...

- Ordenances Municipals reguladores de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i Taxa per Llicència d'Obres.

- Ordenança Municipal de Policia i bon Govern.


Requisits:

- Que s'ajuste a la normativa aplicable.

- Liquidació provisional de l'ICIO i la Taxa a la Resolució de la llicència d'obres.

- Fiança: S’estableix una fiança de 65 €/m.l. de rasa. Aquesta fiança respon a possibles danys a la propietat municipal.

- Garantia: S’estableix un termini de garantia d'un any (excepte en el cas de vicis ocults), al cap del qual, es procedirà a la devolució de la fiança. A aquest efecte es procedirà a realitzar informe de finalització d'obra pel Servici Municipal corresponent. Durant el període de garantia, el titular de la llicència serà responsable de reparar els desperfectes ocasionats per la mala execució de l'obra.

Criteris d'Execució:

- Per part de l'Ajuntament s'inspeccionaran les obres: abans del seu començament, al final de la fase d'excavació i al finalitzar l'obra.  L'empresa avisarà a l'Ajuntament per a realitzar cada una d'estes inspeccions.

- Els acabats de l'obra seran iguals en qualitat, color, disseny i anivellació als existents abans de les obres. No obstant això, les solucions tècniques concretes seran consensuades amb l'Ajuntament.

- La calçada, es reposarà el ferm fins al rastell o rigola més pròxim, més 15 cm. des de l'ample de la rasa per l'altre costat.

- Les vores de rasa es realitzaran tallant el paviment amb màquina.

- Les reposicions es realitzen compactant el farciment al 95% de P.M.

En la calçada es col·locarà una capa de graveta de 20 cm. compactada al 95% de P.M, una capa de 15 cm. de formigó H-20 i 6 cm. d'aglomerat asfàltic en calent i compactat, previ reg d'emprimació

- Es reposarà qualsevol dany ocasionat a les instal·lacions municipals soterrades, arbratge, pintura vial o senyalització de trànsit.

- Es mantindrà l'accés a les propietats en condicions de seguretat i es deixarà pas protegit als vianants.

- Les rases es protegiran i senyalitzaran convenientment per mitjà de tanques i abalisament nocturn, si fora necessari.

- En cas d'utilització provisional de planxes per a obrir al trànsit la zona d'obres, es prendran les mesures oportunes perquè no es produïsquen sorolls molest, calçant les planxes.

Documentació:

- Justificant acreditatiu del pagament de les taxes.

- Justificant acreditatiu del pagament de la fiança  per possibles danys a la propietat municipal.

- Sol·licitud.

- Pressupost de l'obra.

- Planol de planta de l'obra a escala 1:1000 o superior, i planol de seccions de rasa.

- Plànol de secció de la rasa i reposicions de la calçada.

- Memòria descriptiva de les obres a executar.

- Fotografies de l’estat inicial, durant l’execució i estat final de les obres.

- Si preveu talls de trànsit es presentarà planol amb els desviaments proposats, inclós l'enllumenat nocturn coordinat amb la policia local.

Finalització del procediment:

Es finalitza el procediment mitjançant liquidació definitiva de l'ICIO i la Taxa a la revisió final de l'obra, i de la Taxa d'ocupació de via pública.

Emesa la resolució d'alcaldia de concessió de la llicència d'obres i notificada al particular es poden iniciar les obres.

Una vegada finalitzades les obres, es comprovarà per part dels serveis tècnics municipals, que les mateixes s'ajusten a les obres autoritzades.


Recursos:

a) Recurs de reposició, davant l'Alcaldia- Presidència en el termini d'un mes comptador des del dia següent de la recepció de la notificació.
Si transcorre un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt, podreu entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós - Administratiu de València, en el termini de sis mesos.

b) Recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació.
Tot això sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.