Llicència de Segona Ocupació (UR.007)

Requisits:

 • Transcorreguts deu anys des de l'obtenció de la primera llicència d'ocupació serà necessària la renovació de la mateixa en els supòsits següents:
  1. Quan es produïsca la segona o posteriors transmissions de la propietat.
  2. Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat.
 • En els casos d'edificacions existents, ja siga en la seua totalitat o en alguna de les seues parts susceptibles d'ús individualitzat, que no disposaren amb anterioritat de la llicència municipal d'ocupació, sempre serà necessària l'obtenció de la mateixa en els supòsits assenyalats en els apartats a i b de l'apartat anterior.
 • Sempre que s'executen obres de les compreses en els apartats b i c de l'article 2.2 d'Aquesta Llei o es produïsca una alteració de l'ús de l'edificació, serà preceptiva l'obtenció de la llicència d'ocupació, amb independència del temps transcorregut des de l'obtenció de l'anterior si és el cas.

Documentació que cal aportar:

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 • D.N.I. del sol·licitant
 • Últim rebut de llum o fotocòpia butlletí d’instal·lació elèctrica
 • Documentació acreditativa de la propietat u ocupació de l’habitatge, escriptura de propietat, contracte de compravenda o d’arrendament.
 • Justificant de pagament de la taxa municipal
 • Document d'Autorització per a obtenció de dades d'intermediació.

En cas de constar amb el document del Llibre de l’edifici:

 • Còpia del Llibre de l'Edifici
Normativa:

 • LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana [2014/7303] 
 • DECRET 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. [2006/6112] 
  DECRET 120/2006, d'11 d'agost, de 2006, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana. [2006/9858] 
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació (LOFCE)
 • DECRET 151/2009, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual s’aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d’habitatge i allotjament. DC-09.
 • ORDRE de 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell. [2009/14535] 
 • DECRET 184/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis de vivenda i allotjament. [2013/11694] 
 • PGOU de Picanya
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici d'expedició de llicències urbanístiques

Finalització del Procediment:

Si la DOCUMENTACIÓ presentada està COMPLETA, l’interessat estarà habilitat la continuació del dret i/o l’activitat, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits que l’habiliten per a l’exercici del dret.

Si la DOCUMENTACIÓ presentada NO esta COMPLETA, la Declaració Responsable NO SURTIRÀ EFECTES i es procedirà a l’arxiu de les actuacions en el termini de 10 dies.