Servei d'atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic específic situat en un Centre d'Atenció i en el domicili de les persones, permetent a aquestes mitjançant la utilització d'un polsador portàtil, entrar en contacte verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb un centre atès per personal especialitzat per a donar resposta adequada a la crisi plantejada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de la persona o existents en la comunitat.

Persones beneficiàries:
Persones majors de 65 anys o de 60 anys amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, en situació de risc psicosocial o físic, que visquen soles, convisquen amb persones de pareguda edat i característiques o romanguen soles durant gran part del dia tot i que convisquen amb unes altres.

Requisits:
 • Tenir més de 65 anys o de 60 anys si la persona té una discapacitat igual o superior al 65% reconeguda.
 • Empadronament en el municipi de Picanya.
 • No necessitar o disposar d'atenció presencial continuada d'altres persones.
 • Tenir cobertes les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene personal i habitatge.
 • Disposar de línia telefònica i ha de constituir el seu domicili habitual.
 • Posseir capacitat cognitiva i funcional que els permeta utilitzar el dispositiu.
 • Disposar d'ingrés inferiors a 1,5 vegades el valor de IPREM anual.
Documentació / Informació a aportar:
 • Documents instància sol·licitud Teleassistència [TD14.045]
 • NIF / DNI de persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència. (Còpia del document o número).
 • Informe mèdic: informe de salut per al reconeixement de prestacions socials de les persones sol·licitants. [TD18.059]
 • Informació de persones de contacte (fins a tres persones). Nùm de telèfon, adreça, nom i cognoms. 
 • Autorització de l'usuari a l'empresa per a la prestació del servici de teleassistència. [TD18.325]
 • SIP del sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència. [TD18.021]
 • Resolució/certificat de grau de discapacitat (diversitat funcional) si escau [TD18.019] 

Observacions:
 • Cal sol·licitar cita amb el departament de Serveis socials per tal de completar l'expedient de sol·licitut.
 • Cal comunicar qualsevol circumstància familiar personal que afecte aquest servei.