18 de desembre de 2014
Sol·licitud altres administracións - finestra única (AC.037)

Descripció:

Aquest servei permet presentar al registre general de l'Ajuntament de Picanya qualsevol escrit adreçat als òrgans i entitats de dret públic de l'Admnistració General de l'Estat i de l'Administració de la Generalitat Valenciana.


Normativa:


  • Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Valenciana per a la col.laboració en la progresiva implantació d'un sistema intercomunicat de registres entre l'AGE, l'Administració de la Generalitat Valenciana i les Entitats Locals de l'àmbit territorial d'aquesta Comunitat Autònoma. (BOE 142 de 14/06/2007-DOGV 5525 de 01/06/2007.
  • Protocol d'adhesió de l'Ajuntament de Picanya de 22 de maig de 2007.Observacions:

  • Aquest servei no permet presentat escrits adreçats a altres Administracions Locals, Administracions dependents d'altres Comunitats Autònomes, Universistats vinculades a l'Administració General de l'Estat, Defensor del Pueblo, Síndic de Greuges, Tribunal de comptes, Sindicatura de Comptes, Registres Civils, i Òrgans Jurisdiccionals.

On:

Servei Picanya DIGA'M