F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.4 - Informació econòmica i pressupostària (4)
80 - Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i/o els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.
No existeixen.