F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.4 - Informació econòmica i pressupostària (4)
79 - Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).
Dades de "Tribunal de cuentas, Gobierno de España" : INFORMACIÓ ACÍ