F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.3 - Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades (3)
74 - Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i si escau Directors Generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix. (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).
Cap dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Picanya  reben retribucions per l'exercici del seu càrrec. Exclusivament es cobren assistències per la presència en comissions informatives, junta de govern local i sessions Plenàries.
L'import de cada assistència a les diferents sessions dels órgans col·legiats és de 102€ per regidor/a.