F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.2 - Contractes, convenis i subvencions (6)
72 - Es publica la relació dels Convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu i obligacions econòmiques convingudes (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Relació de convenis subscrits

Relació de convenis subscrits per este Ajuntament en l'actualitat: