E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.4 - Obres públiques, urbanisme i infraestructures (4)
64 - Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme/Ingressos totals. (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).