E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.4 - Obres públiques, urbanisme i infraestructures (4)
61 - S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució) (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).