E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.1 - Planes d'ordenació urbana i convenis urbanístics (6)
55 - Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl.