E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.1 - Planes d'ordenació urbana i convenis urbanístics (6)
53 - Es publiquen (i es mantenen publicats) les modificacions aprovades del PGOU i els Planes parcials aprovats.