E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.1 - Planes d'ordenació urbana i convenis urbanístics (6)
51 - Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.