D - TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS (4)
D.2 - Subministradors i costos dels serveis (2)
48 - Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).