C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.2 - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)
45 - Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seua evolució en comparació d'exercicis anteriors.