C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.2 - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)
41 - Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nº habitants).
Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nº habitants).


Any 2011  Any 2012 Any 2013
Obligacions reconegudes netes  8.667.467 8.518.726 8.704.166
Habitants 11.261 11.319 11.223
Despesa per habitant 769 752  775