C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.2 - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)
40 - Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants).