C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.1 - Información contable y presupuestaria (5)
39 - Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).
Podeu consultar l'apartat "Pressupostso i documentació administrativa" en esta mateixa plana