C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.1 - Información contable y presupuestaria (5)
36 - Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en la web).
No existeixen en este Ajuntament òrgans descentralitzats o societats municipals