B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.3 - Grau de compromís envers la ciutadania (5)
34 - Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web).