B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.3 - Grau de compromís envers la ciutadania (5)
33 - Existeix i s'informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en la/s mateixa/s.