B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.3 - Grau de compromís envers la ciutadania (5)
30 - Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament en la web).
No existeix