B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
26 - S'arreplega en la web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en el municipi.
Es publica permanentment informació sobre climatologia local però no sobre contaminació de l'aire ni acústica donat que no són dades que este Ajuntament puga recollir de forma autònoma i permanent. Es fan medicions puntuals.