A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.3- Informació sobre normes i institucions municipals (6)
17 - Existeix i es publica un “Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).